Υπόθεση T-203/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Φεβρουαρίου 2020 — Knaus Tabbert κατά EUIPO — Carado (CaraTwo) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης CaraTwo – Προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Carado – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]