Uredba Komisije (EU) 2018/1903 z dne 5. decembra 2018 o popravku prilog IV, VI in VII k Uredbi (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju krme v promet in njeni uporabi ter o popravku nekaterih jezikovnih različic prilog II, IV, V in VI k navedeni uredbi (Besedilo velja za EGP.)