Verordening (EU) 2018/1903 van de Commissie van 5 december 2018 tot rectificatie van de bijlagen IV, VI en VII bij Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, en tot rectificatie van bepaalde taalversies van de bijlagen II, IV, V en VI bij die verordening (Voor de EER relevante tekst.)