Komisijas Regula (ES) 2018/1903 (2018. gada 5. decembris), ar ko labo IV, VI un VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko labo minētās regulas II, IV, V un VI pielikuma redakciju dažās valodās (Dokuments attiecas uz EEZ.)