2018 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1903, kuriuo ištaisomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo IV, VI ir VII priedai ir ištaisomos to reglamento II, IV, V ir VI priedų tam tikrų kalbų redakcijos (Tekstas svarbus EEE.)