Υπόθεση T-838/19: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Ιουλίου 2020 — Koopman International κατά EUIPO — Tinnus Enterprises και Mystic Products (Εξοπλισμός για τη διανομή υγρών) (Προσφυγή ακυρώσεως – Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα – Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας – Καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που απεικονίζει εξοπλισμό για τη διανομή υγρών – Αναστολή της διαδικασίας ενώπιον του τμήματος προσφυγών – Πράξη μη δεκτική προσφυγής – Προπαρασκευαστική πράξη – Απαράδεκτο)