Sag T-838/19: Rettens kendelse af 15. juli 2020 — Koopman International mod EUIPO — Tinnus Enterprises og Mystic Products (Installationer til væskedistribution) (Annullationssøgsmål – EF-design – ugyldighedssag – registreret EF-design, der gengiver installationer til væskedistribution – suspension af sagen for appelkammeret – retsakt, der ikke kan anfægtes – forberedende akt – afvisning)