Gemensamma EES-kommitténs beslut r 54/2019 av den 29 mars 2019 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2020/808]