Sklep Skupnega dbora EGP št. 54/2019 z dne 29. marca 2019 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/808]