Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1300 z dnia 11 września 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Asiago” (ChNP)]