Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1300 της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2020 για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Asiago» (ΠΟΠ)]