Известие на Комисията Насоки за изпълнение на задълженията съгласно Регламента на ЕС относно рециклирането на кораби, свързани с инвентарния опис на опасните материали за плавателните съдове, експлоатирани в европейски води 2020/C 349/01