Υπόθεση T-402/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Ιανουαρίου 2020 – Aquino κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου (Υπαλληλική υπόθεση – Απεργία των διερμηνέων – Μέτρα επίταξης υπηρεσιών διερμηνέων ληφθέντα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Έλλειψη νομικής βάσης – Ευθύνη – Ηθική βλάβη)