Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3305/92 του Συμβουλίου της 12ης Νοεμβρίου 1992 για την τροποποίηση, για τέταρτη φορά, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3882/91 περί καθορισμού, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, του συνόλου επιτρεπομένων αλιευμάτων για το έτος 1992, καθώς και ορισμένων όρων υπό τους οποίους οι ιχθύες αυτοί μπορούν να αλιεύονται