Дело C-616/17: Решение на Съда (голям състав) от 1 октомври 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunal correctionnel de Foix — Франция) — Наказателно производство срещу Mathieu Blaise и др. (Преюдициално запитване — Околна среда — Пускане на пазара на продукти за растителна защита — Регламент (ЕО) № 1107/2009 — Валидност — Принцип на предпазните мерки — Определение на понятието за активно вещество — Кумулиране на активни вещества — Надеждност на процедурата за оценка — Достъп на обществеността до преписката — Изпитвания за токсичност в дългосрочен план — Пестициди — Глифозат)