Komission asetus (ETY) N:o 2008/92, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1992, hedelmä- ja vihannesjalosteiden tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1558/91 muuttamisesta