Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1732 της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)