Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Unijny program zwalczania nadużyć finansowych i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 250/2014 (05330/1/2021 – C9-0108/2021 – 2018/0211(COD))