Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Bilaga till Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - En EU-Strategi mot invaderande arter - Sammanfattning av konsekvensbedömningen 5KOM(2008) 789 slutlig- (SEK(2008) 2887)