Delovni dokument služb Komisije - Priloga k sporočilu Komisije svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Razvoj strategije EU za invazivne vrste - Povzetek ocene učinka {COM(2008) 789 konč.} {SEC(2008) 2887}