Pracovný dokument útvarov Komisie - Príloha Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - stratégia v oblasti invazívnych druhov - Hodnotenie vplyvu – Zhrnutie {KOM(2008) 789 v konečnom znení} {SEK(2008) 2887}