Komisijas dienestu darba dokuments, Pielikums Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai - Ceļā uz ES stratēģiju par invazīvajām sugām - Ietekmes novērtējuma kopsavilkums {COM(2008) 789 galīgā redakcija} {SEC(2008) 2887}