Komisijos tarnybų darbinis dokumentas - Priedas Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui ES INVAZINIŲ RŪŠIŲ STRATEGIJOS KŪRIMAS {COM(2008) 789 galutinis} {SEC(2008) 2887} - Poveikio vertinimo santrauka