Komisjoni talituste töödokument - Järgmise dokumendi lisa: Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele - Euroopa liidu strateegia väljatöötamine sissetungivate liikide suhtes - Mõjuhinnang – Kommenteeritud kokkuvõte (KOM(2008) 789 lõplik) (SEK(2008)2887)