Работен документ на службите на Комисията - Приложение към Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския Парламент, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета нА Регионите - Към стратегия на ЕС за борбата с инвазивните видове - Оценка на въздействието — Обобщение {COM (2008) 789 окончателен} {SEC(2008) 2887}