Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2209 2020 m. gruodžio 22 d. kuriuo dėl Jungtinei Karalystei ir Didžiosios Britanijos Karūnos priklausiniams skirtų įrašų trečiųjų šalių arba jų regionų, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus žmonėms vartoti skirtus gyvūnus ir prekes, sąraše iš dalies keičiami Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/626 I, II ir III priedai (Tekstas svarbus EEE)