Γραπτή ερώτηση αριθ. 1578/82 του κ. Joâchim Dalsass προς την Επιτροπή Θέμα: Αγορά ξηλείας