Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9901 — GIG Solar / Siemens / JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 284/01