Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2193 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví pravidla pro výpočet, ověřování a předkládání údajů a formáty údajů pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (oznámeno pod číslem C(2019) 8995) (Text s významem pro EHP)