Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9382 — Toyota Financial Services Corporation / Mazda Motor Corporation / SMM Auto Finance JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)