94/667/EG: Kommissionens beslut av den 6 oktober 1994 om import till gemenskapen av färskt griskött, grisköttsprodukter, levande svin, svinsperma och svinembryon från Schweiz och om ändring av beslut 81/526/EEG, 91/449/EEG, 92/460/EEG och 93/199/EEG (Text av betydelse för EES)