94/667/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 1994 σχετικά με την εισαγωγή στην Κοινότητα νωπού χοιρείου κρέατος, προϊόντων χοιρείου κρέατος, ζωντανών χοίρων, σπέρματος χοίρου και εμβρύων χοίρου από την Ελβετία, και για τροποποίηση των αποφάσεων 81/526/ΕΟΚ, 91/499/ΕΟΚ, 92/460/ΕΟΚ και 93/199/ΕΟΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)