ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1426/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 1994 για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ένα ορισμένο αριθμό βιομηχανικών προϊόντων (τομέας χημείας και συναφείς τομείς)