Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2182/91 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1991 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3105/88 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των υποχρεωτικών αποστάξεων που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87