Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΑΧ, ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί δημιουργίας ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές ενέργειες - (υποβληθείσα από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 189Α, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 119, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚΑΕ)