Zaak T-542/18: Arrest van het Gerecht van 3 oktober 2019 – Wanda Films en Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (wanda films) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk wanda films – Ouder Uniewoordmerk WANDA – Relatieve weigeringsgrond – Beperking van de inschrijvingsaanvraag – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)