Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3246/93 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1993 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 για τον καθορισμό των ποσών των ενισχύσεων για την προμήθεια στις Αζόρες και τη Μαδέρα προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως