Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3792/90 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 1990 περί ειδικών όρων χορήγησης ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του χοιρείου κρέατος