Υπόθεση T-408/20: Προσφυγή της 2ας Ιουλίου 2020 — KR κατά Επιτροπής