Věc T-408/20: Žaloba podaná dne 2. července 2020 – KR v. Komise