Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7987 — Towerbrook / Infopro Digital) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)