Дело C-421/12: Решение на Съда (трети състав) от 10 юли 2014 г.  — Европейска комисия/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Защита на потребителите — Нелоялни търговски практики — Директива 2005/29/ЕО — Пълна хармонизация — Изключване на свободните професии, зъболекарите и кинезитерапевтите — Условия за обявяване на намаления на цени — Ограничаване или забрана на определени форми на амбулантни продажби)