Υπόθεση T-223/17: Προσφυγή της 18ης Απριλίου 2017 — Adapta Color κατά EUIPO — Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS)