Προκήρυξη διαγωνισμοί) τής SIDO (Société interprofessionnelle des olégineux) έν όψει πωλήσεως περίπου 3 200 τόνων κραμβόσπορων καί γογγυλόσπορων οΐ όποιοι προέρχο- νται άπό τήν περίοδο έμπορίας 1980/81