Γραπτή ερώτηση αριθ. 1709/86 του κ. Hans Poetschki προς την Επιτροπή Θέμα: Ύψος των τελών για την έκδοση ευρωπαϊκού διαβατηρίου