Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1410/84 του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 1984 περί προσωρινής αναστολής των αυτόνομων δασμών του Κοινού Δασμολογίου για έναν ορισμένο αριθμό βιομηχανικών προϊόντων (ΕΕ αριθ. L 141 της 28.5.1984)