Kohtuasi C-193/19: Euroopa Kohtu (neljas koda) 4. märtsi 2021. aasta otsus (Förvaltningsrätten i Malmö eelotsusetaotlus – Rootsi) – A versus Migrationsverket (Eelotsusetaotlus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne – Schengeni lepingu rakendamise konventsioon – Schengeni infosüsteemis (SIS) päringu teostamine kolmanda riigi kodaniku elamisloa taotluse läbivaatamise raames, kelle kohta on süsteemis antud sisenemise keelu hoiatus – Artikli 25 lõige 1 – Schengeni piirieeskirjad – Sisenemise nõuded kolmandate riikide kodanikele – Artikli 6 lõiked 1 ja 5 – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artikkel 7 ja artikli 24 lõige 2 – Elamisloa perekonnaga taasühinemise eesmärgil pikendamisest keeldumine põhjusel, et isikusamasus ei ole tõsikindlalt tuvastatud)