Υπόθεση C-193/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 4ης Μαρτίου 2021 [αίτηση του Förvaltningsrätten i Malmö (Σουηδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — A κατά Migrationsverket [Προδικαστική παραπομπή – Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης – Συνοριακοί έλεγχοι, άσυλο και μετανάστευση – Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν – Έρευνα στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής που υποβλήθηκε από υπήκοο τρίτης χώρας που έχει καταχωριστεί στο σύστημα αυτό ως ανεπιθύμητος – Άρθρο 25, παράγραφος 1 – Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν – Προϋποθέσεις εισόδου για τους υπηκόους τρίτων χωρών – Άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 5 – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 7 και άρθρο 24, παράγραφος 2 – Απόρριψη αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης με την αιτιολογία ότι η ταυτότητα του αιτούντος δεν αποδείχθηκε με βεβαιότητα]