Σύμφωνη γνώμη αριθ. 10/86 που έδωσε το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 56 παράγραφος 2 στοιχείο α) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να χορηγήσει το εξής δάνειο μετατροπής ( συνολικό δάνειο ): 20 εκατομμύρια μάρκα ( περίπου 8,888 εκατομμύρια ECU ) στη Norddeutsche Genossenschaftsbank AG, του Αννόβερου ( Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας )