Дело T-25/20: Решение на Общия съд от 11 ноември 2020 г. — Deutsche Post/EUIPO — Pošta Slovenije (Изображение на емблема на рог) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща емблема на рог — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща пощенски рог на жълт фон — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Сходство на знаците — Липса на отличителен характер на по-ранната марка — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 2017/1001])